Количка

0 артикула

Политика за поверителност

Политика за Поверителност

1. Общи    

 Декларация за поверителност Ви предоставя цялата необходима информация, за да разберете как събираме данните, които могат да ви идентифицират.

 

Сайтът www.renaissans.eu   е собственост на „Соларис 2003” ООД.  Дружеството е регистрирано по Търговския закон на Република България с ЕИК (BG) 115788187, със седалище и адрес за контакти: гр. Пловдив, ул.Дарвин 34.

 

Тази Декларация за поверителност ("политика за поверителност") е валидна за уеб сайта www.renaissans.eu (записван за по-кратко"Сайтът") и се отнася до дейностите по обработка на лични данни, извършени от  „Соларис 2003” ООД при регистрирането на потребители в Сайта и взаимодействието на потребителите с услугите и функционалностите, предлагани от Сайта. Декларацията за поверителност е изготвена в съответствие с регламент 679/2016 на ЕС за защита на личните данни.

 Декларацията за поверителност идентифицира администратора на данни, който събира и обработва лични данни, за целите на предоставяне на договорни услуги , за подобряване  функциалността на Сайта. В декларацията се  конкретизира какви лични данни  се събират;  дали  личните данни  се предават на  трети страни; мерките за сигурност и конфиденциалност на  данните, прилагани с цел защита и съхранение на данните; и начините, по които потребителят може да контролира процеса на обработка  и съхраняване на личните си данни, и да наложи законните си  права .

 

2  АДМИНИСТРАТОР и ОБРАБОТВАЩ лични данни

Администраторът на лични данни за онлайн платформа и сайт www.renaissans.eu  е фирма „Соларис 2003” ООД,  дружество, регистрирано по Търговския закон на Република България с ЕИК (BG) 115788187, със седалище и адрес за контакти: гр. Пловдив, ул.Дарвин 34. Администраторът на лични данни от свое име събира и обработва лични данни на клиенти на сайта. Длъжностно лице отговорно за защитата на лични данни във фирма  е Калин Валентинов Иванов, mail@renaissans.eu, телефон 0888633725.

 

3.  Естеството и вида на процеса на  събиране на лични данни и целите за които се събират

При посещаване на сайта на нерегистрирани потребители(сърфиращи) не се  събират и обработват лични данни.

--- информация за данни които се събират -- За функциониране и изпълняване на договорните си задължения ,администраторът на лични данни събира – две или три имена, емайл адрес ,  телефон, адрес –посочен от клиента за доставка на закупената стока и при необходимост номер на банкова сметка.

Лични данни се събират и обработват за изпълнение на услугите предлагани от сайта. Също така лични данни могат да бъдат предоставени доброволно от потребителя(по-детайлна информация долния абзац), например при взаимодействие на потребителя с функционалностите на Сайта при регистриране на потребителя с цел да се запознае с услугите предлагани от Сайта-например при абонамент за бюлетин, при регистриране към различни програмни или към други инициативи, предлагани чрез Сайтът. Администраторът също така ще си запази правото да съхранява и обработва лични данни на потребители (регистрирани и неристрирани), за да оцени или защити правните норми и да спази законите, подзаконовите актове и законодателството на  България и на Общността(ЕС).

Данни свързани с конфиденциална финансова информация- номера на дебитни и кредитни карти и други  (както е описано в общите условия) не се обработват и съхраняват от администратора на Сайта, а от обслужващата транзакциите банка.При връщане на стока от клиент,  клиентът ще трябва да предостави номер на банкова сметка , по която да му се преведе обратно заплатената за стоката сума.

 

Съгласно изискванията , уведомяваме потребителите, че техните лични данни се обработват съгласно правното основание по  чл. 6, параграф 1, буква а) и буква б) на регламент 679/2016 на ЕС , а именно; точка а)- субектът на данните е дал съгласие за обработване на данните му за изрично посочените цели-описани по –горе в точка 3 ; точка б)- обработването е необходимо за изпълнението на договор, по който субектът на данните е страна.

Информираме ви и за съществуването  на автоматизирано вземане на решения, включително профилиране . По същество автоматичното вземане  на решения и профилиране извършвано от администратора, представлява нисък риск за правата и свободите на потребителите свързани с личните им данни .То се извършва, както е описано по-горе в точка 3 с цел най- вече да се запознаят клиентите на сайта с новите колекции, да се информират за промоции и подобни.

 Сайтът www.renaissans.eu  изпраща автоматизирани имейл съобщения във следните случаи:

а/ при регистрация на нов потребител, за да му се пожелае приятно пазаруване

б/ при поръчка

 

4. Права на потребителите.
Потребителите на сайта имат правото по всяко време(от настройките на профила)  да променят, да получават потвърждение, че личните  им данни съществуват или не съществуват, да проверяват тяхното съдържание, произход и точност, да ги  актуализират ,  да заличават и трият информацията(профила си) свързана с техните лични данни. При изтриване на профил, автоматично се изтриват всички лични данни  свързани със субекта на данните. Ако потребителят има съмнения , че се злоупотребява по какъвто и да е начин с неговите лични данни,го съветваме  по най-бързият начин да се свърже с представители на фирмата администратор на сайта  Соларис 2003 ООД - телефон 0888633725  или на имейл адрес mail@renaissans.eu . Институцията, на територията на България , който следи за коректното обработване на личните данни е Комисията за защита на личните данни – КЗЛД (https://www.cpdp.bg) . За да упражнят  правата си  и за  всякакви заявки или искания, свързани с обработката на лични данни от администратора , потребителят може да се свърже с обработващия данните.

За да  обобщим   и синтезираме  правата ви свързани с обработката на лични данни , спрямо  регламент 679/2016 на ЕС, ги представяме в следващите подточки;

 

4.1  имате право да изискате от администратора достъп до обработваните от него лични данни , по реда и при условията, описани в чл. 15 от Регламент (ЕС) 2016/679

4.2 имате право да изискате от администратора коригиране на обработваните от него лични данни , по реда и при условията, описани в чл. 16 от Регламент (ЕС) 2016/679

4.3  имате право да изискате от администратора изтриване на обработваните от него лични данни, по реда и при условията, описани в чл. 17 от Регламент (ЕС) 2016/679;

4.4 имате право да изискате от администратора ограничаване на обработването на лични данни, по реда и при условията, описани в чл. 18 от Регламент (ЕС) 2016/679;

4.5 имате право на възражение срещу обработването на личните ви данни, по реда и при условията, описани в чл. 21 от Регламент (ЕС) 2016/679;

4.6 . имате право на оттегляне на съгласието: потребителят на сайта има правото на оттегляне на съгласието си за обработване на личните му данни по всяко време. Оттеглянето на съгласието не засяга законосъобразността на обработването преди оттеглянето. Оттеглянето на съгласието  ви може да се направи по електронен път, чрез настройките в профила или чрез имейл до …… Оттеглянето на съгласието , ще направи невъзможно предостването на услугите от страна на сайта, , поради което оттеглянето на съгласието се третира като отказ от предоставяне на услуги от страна на сайта. Оттеглянето на съгласието за обработка на данните ще има за резултат това, че Глобал Брандс Дистрибюшън  няма да може да  ви изпраща  съобщения , имейли , смс  с рекламна, маркетингова и търговска цел, както и да контактува с вас по въпроси, свързани с клиентска програма и други; по електронен път.

4.7 съгласно чл. 20 от Регламент (ЕС) 2016/679 администраторът на сайта Глобал Брандс Дистрибюшън  , заявавя, че няма техническата възможност да предостави преносимост на личните данни от сайта към други сайтове

 

 

 

5 . Съхранение на личните данни

Личните данни ще бъдат събирани и обработвани чрез електронна система, управлявана от Соларис 2003 ООД и съхранявани на сървър,  която се намира в офисите на фирмата, както е посочено по-горе. Администраторът на сайта декларира , че лични данни няма да бъдат предоставяни на ДУГИ СТРАНИ.

Срокът на съхранение на  личните данни се определя от времетраенето на потребителския профил. Докато потребителят има действащ, активен профил в сайта, администраторът съхранява неговите лични данни. В момента на изтриване, деактивиране на профила , информацията за личните данни ще бъде изтрита.

 

 

 

6. Обработка на лични данни

 Глобал Брандс Дистрибюшън  като администратор на сайта обработва лични данни на потребителите в рамките и при обстоятелствата, посочени в настоящата Политика за поверителност и  в съответствие със съгласието, дадено от потребителя при събирането на данни.

Личните данни на потребителя ще бъдат обработвани  в рамките на организацията на фирма Соларис 2003 ООД от оторизирани лица, които ще има достъп до тях въз основа на своите задължения  и във връзка с целите на обработката . Достъп до личните данни , ще имат оторизирани служители на Соларис 2003 ООД. При заяваване в електронен формат, на имейл, клиентът на сайта, може да получи информация за вида лични данни , които му се обработват, за оторизираните служители , които обработват личните му данни, дали външна фирма обработва личните му данни, както и дали личните му данни са били предоставяни на трети фирми, страни или организации.

Администраторът декларира, че никакви лични данни не се предават извън пределите на България.

 

 

7. Предоставяне и разкриване на лични данни.

Потребителят носи отговорност , че предоставените лични данни са верни и точни. Всякаква загуба или щети, причинени на уебсайта или на лицето, отговорно за уебсайта или на всяко трето лице чрез предоставяне на погрешна, неточна, или непълна информация в регистрационния формуляр, ще е изключителна отговорност на Потребителя.

 

Личните данни, предоставени от клиенти на сайта, ще бъдат разкривани на лица, които отговарят за техническото обработване на данните; пред маркетинговите специалисти във фирмата; собствениците на Соларис 2003 ООД при упражняването на собственическите им права ще могат да се запознават в необходима степен със съобщените от клиентите на сайта лични данни .


Предоставянето на лични данни от потребителя за маркетингови цели, както е посочено по-нагоре в точка 3 , е безплатно и по желание; отказът от предоставяне на лични данни няма да има последствия за възможността потребителят да се регистрира в  Сайта, отказът от една маркетингова услуга няма да влияе за абонирате за друга.

 

Вашите лични данни могат да бъдат разкривани на трети лица, когато това е необходимо за обработка на поръчка. Например Вашите лични данни се разкриват на спедиторска компания с цел извършване на доставка на закупена от вас стока. Освен това вашите данни могат да бъдат разкривани на полицията ,на съдебните органи и на други съгласно законовите разпоредби органи, Вашите лични данни няма да бъдат предоставяни на трети лица за цели, които не са разрешени от закона или без вашето изрично съгласие

 

Благодарим ви, че се запознахме с нашата политика за поверителност и съхраняване и обработка на личните данни. Пожелваваме ви приятно пазаруване!

Най-продавани

 • Harley-Davidson HD2017 02G

  Harley-Davidson HD2017 02G

  -50%
  Цена:89.00лв.
  Каталожна цена:178.00лв.
  виж отстъпката
  Отстъпки за вас
  Цена:89.00лв.
  Каталожна цена:178.00лв.
  Отстъпка:89.00лв. (50.00%)
 • Guess GU7527

  Guess GU7527

  -60%
  Цена:108.00лв.
  Каталожна цена:270.00лв.
  виж отстъпката
  Отстъпки за вас
  Цена:108.00лв.
  Каталожна цена:270.00лв.
  Отстъпка:162.00лв. (60.00%)
 • Rodenstock R7414 D Titan

  Rodenstock R7414 D Titan

  -50%
  Цена:145.00лв.
  Каталожна цена:290.00лв.
  виж отстъпката
  Отстъпки за вас
  Цена:145.00лв.
  Каталожна цена:290.00лв.
  Отстъпка:145.00лв. (50.00%)